Marcin Kozłowski

Jak założyć własny gabinet lekarski

jak założyć własny gabinet lekarski

Jeżeli jesteście lekarzami, to możecie wykonywać swój zawód w ramach działalności leczniczej, po spełnieniu odpowiednich warunków. Ustawa o działalności leczniczej przewiduje również kilka form wykonywania działalności leczniczej przez lekarzy. W zależności, na którą się zdecydujecie, macie do spełnienia określone warunki. Istotne jest to, że nie musicie być lekarzami, aby założyć gabinet lekarski. Wyjaśnię dzisiaj jak założyć własny gabinet lekarski.

Z dzisiejszego artykułu dowiecie się:

 1. jak założyć własny gabinet lekarski,
 2. w jakiej formie lekarz może wykonywać działalność leczniczą,
 3. jakie warunki należy spełnić, aby założyć gabinet lekarski,
 4. jakie wymogi ma spełniać pomieszczenie gabinetu lekarskiego,
 5. co zrobić aby założyć gabinet lekarski nie będąc lekarzem,
 6. z jakich form opodatkowania można skorzystać,
 7. czy można wprowadzić monitoring wizyjny w gabinecie.

Więcej o monitoringu wizyjnym w placówkach medycznych możecie przeczytać w jednym z moich ostatnich artykułów na ten temat.

Artykuł jest o zakładaniu gabinetu lekarskiego, ale sporo kwestii, które poruszyłem jest tożsamych dla działalności pielęgniarek i fizjoterapeutów.

Napisałem kiedyś artykuł o tym jak założyć gabinet pielęgniarski – zaprasza do zapoznania się. Jakiś czas temu go „odświeżyłem”.

Forma wykonywania działalności leczniczej

Decydując się na założenie gabinetu lekarskiego nie musicie tego robić w pojedynkę, ponieważ możecie także założyć spółkę. Do wyboru macie następujące formy:

 1. jednoosobową działalność gospodarczą (np. indywidualna praktyka lekarska)
 2. grupowe praktyki lekarski w formie spółki
 3. cywilnej,
 4. jawnej,
 5. partnerskiej.

Przy jednoosobowej działalności macie spory wybór praktyk zawodowych. Poza indywidualną praktyką lekarską możecie również prowadzić indywidualną:

 1. praktykę lekarską wyłącznie w miejscu wezwania,
 2. specjalistyczną praktykę lekarską,
 3. specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania,
 4. praktyka lekarska wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład lub
 5. specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład.

Pamiętajcie, że te formy i zasady nie mają zastosowania do wykonywania zawodu w ramach stosunku pracy albo na podstawie umowy cywilnoprawnej wykonywanej przez osobę, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Praktyka lekarska a podmiot leczniczy

Musicie mieć świadomość, że wykonywanie zawodu w ramach praktyki zawodowej to nie jest prowadzenie podmiotu leczniczego. Skutkiem tego nie trzeba dokonywać podwójnego wpisu praktyki lekarskiej w rejestrze praktyk lekarskich (prowadzonego obecnie przez okręgowe izby lekarskie) i w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej – jako niepubliczny zakład opieki zdrowotnej.

Warto wiedzieć, że miejscem wezwania nie może być zakład leczniczy podmiotu leczniczego.

Pamiętajcie również, że praktyka lekarska nie może być wykonywana w podmiocie leczniczym na podstawie umowy cywilnoprawnej o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Warunki do prowadzenia podmiotu leczniczego

Prowadzenie gabinetu lekarskiego wymaga założenie działalności gospodarczej, a w tym wypadku mamy do czynienia z tzw. działalnością gospodarczą regulowaną. Oznacza to, że trzeba spełnić sporo przesłanek, aby założyć gabinet. 

Warunki zależą od tego na jaką praktykę się zdecydujemy np. indywidualną czy indywidualną specjalistyczną lub w miejscu wezwania. Zacznijmy jednak od ogólnych warunków, które muszą spełnić wszyscy (niezależnie czy są lekarzami, czy nimi nie są), którzy chcą prowadzić działalność leczniczą.

Do prowadzenia podmiotu leczniczego konieczne jest spełnienie kilku warunków:

 1. posiadanie odpowiednich pomieszczeń lub urządzeń,
 2. stosowanie wyrobów medycznych odpowiadających wymogom z ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych,
 3. świadczenia zdrowotne mogą był udzielane wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające określone wymagania zdrowotne,
 4. konieczne jest podpisanie umowy ubezpieczenia OC.

Wymogi do prowadzenia indywidualnego gabinetu lekarskiego

Jeżeli jesteście lekarzami i chcecie prowadzić działalność w formie indywidualnej praktyki lekarskiej, ale nie wiecie jak założyć własny gabinet lekarski, to musicie wiedzieć, że konieczne jest spełnienie następujących warunków:

 1. posiadać prawo wykonywania zawodu,
 2. nie możecie być:
  a) zawieszeni w prawie wykonywania zawodu ani ograniczony w wykonywaniu określonych czynności medycznych,
  b) ukarani karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu,
  c) pozbawieni możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszeni w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym,
 3. dysponować pomieszczeniem odpowiadającym określony wymaganiom, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w odpowiednie medykamenty i sprzęt medyczny, odpowiadające rodzajowi i zakresowi udzielanych świadczeń zdrowotnych,
 4. wpisać się do CEIDG,
 5. zawrzeć umowę ubezpieczenia OC.

Gdybyście jednak zdecydowali się na założenie specjalistycznego gabinetu lekarskiego, musicie dodatkowo posiadać odpowiednią specjalizację w dziedzinie medycyny (np. ginekologia).

Wybierając formę działalności wyłącznie w miejscu wezwania, nie musicie posiadać odpowiedniego pomieszczenia, bo tam nie będziecie świadczyć pomocy. Jednak w tym wypadku, konieczne będzie posiadanie odpowiedniego sprzętu i produktów leczniczych, a także wskazanie:

 1. adresu siedziby działalności,
 2. miejsca przyjmowania wezwań,
 3. miejsca przechowywania dokumentacji medycznej.

Ograniczenie w wykonywaniu czynności medycznych

Jak wiecie, lekarz może być zawieszony w prawie wykonywania zawodu, ale także w wykonywaniu czynności medycznych. Jeżeli ograniczenie nie dotyczy świadczeń zdrowotnych, które lekarz planuje udzielać w ramach praktyki lekarskiej, to może prowadzić praktykę lekarską, a w jej ramach udzielać świadczeń w zakresie, w jakim nie został ograniczony.

Wpis do rejestru

Jeżeli jesteście lekarzami, to musicie pamiętać o wpisaniu się do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Wniosek należy złożyć do okręgowej rady lekarskiej właściwej dla miejsca wykonywania praktyki lekarskiej.

Organ ma 30 dni na dokonanie wpisu do rejestru. Gdyby jednak tego nie zrobił (i nie wezwał Was do uzupełnienia wniosku) i upłynęłoby 40 dni od wpływu wniosku do organu, możecie zacząć prowadzić działalność. Pamiętajcie tylko wcześniej zawiadomić o tym organ.

Wymogi względem pomieszczenia

Pomieszczenie ma spełniać odpowiednie wymagania, które odpowiadają rodzajowi wykonywanej działalności. Dotyczy to szczególnie wymogów ogólnoprzestrzennych, sanitarnych lub instalacyjnych.

Jest specjalne rozporządzenie, z którego wynika jak mają wyglądać pomieszczenia podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Kiedyś były określone dokładnie minimalne powierzchnie gabinetów lekarskich, jednak te przepisy już nie obowiązują. Nowe rozporządzenie z 2019 r. nie wskazuje takich szczegółów.

Gabinety lekarskie powinny być odpowiednio przygotowane do prowadzenia działalności leczniczej.

Przykładowo, pomieszczenie podmiotu wykonującego działalność leczniczą powinno mieć wydzielone co najmniej jedno pomieszczenie lub miejsca:

 1. do składowania bielizny czystej;
 2. do składowania bielizny brudnej;
 3. na odpady.

Gabinet lekarski powinien znajdować się w samodzielnym budynku albo zespole budynków. W przypadku gdyby gabinet miał znajdować się w mieszkaniu, to pomieszczenie powinno być odizolowane od pomieszczeń używanych w innym celu. Pamiętajcie, że gabinety lekarskie muszą znajdować się ponad powierzchnią terenu.

Wymogi instalacyjne

Jeżeli chodzi o wymagania instalacyjne, to mogą one odnosić się do dezynfekcji i czystości. Przykładowo, pomieszczenia, w których są wykonywane badania lub zabiegi (poza pomieszczeniami, w których odbywają się badanie za pomocą rezonansu magnetycznego), powinny być wyposażone w:

 1. minimum jedną umywalkę z baterią z ciepłą i zimną wodą,
 2. dozownik z mydłem w płynie,
 3. dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym,
 4. pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki.

Gdyby jednak badania i zabiegi były wykonywane przy użyciu sprzętu i narzędzi wielokrotnego użycia, pomieszczenie powinno dodatkowo posiadać zlew z baterią (poza umywalką).

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny jest najważniejszym wewnętrznym aktem regulującym funkcjonowanie gabinetu. Jego posiadanie jest obowiązkowe.

Ustawa określa co powinno znaleźć się w regulaminie, ale podaje jedynie przykłady. Oznacza to, że można wpisać również inne postanowienia. W gabinecie lekarskim regulamin ustala osoba prowadząca gabinet.

Regulamin powinien znaleźć się w widocznym miejscu np. na tablicy ogłoszeń znajdującej się w korytarzu. Można również umieścić go na stronie internetowej. W dzisiejszych czasach również pacjenci szukają lekarzy w Internecie (i nie mam na myśli tylko dr Googla), więc udostępnienie na stronie internetowej regulamin z zakresem i cenami usług jest uzasadnione.

W regulaminie gabinetu lekarskiego musicie podać m.in.:

 1. firmę i nazwę podmiotu,
 2. cele i zadania podmiotu,
 3. miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych,
 4. organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat.

Jest kilka informacji, które muszą znaleźć się w regulaminie oraz w takim miejscu, aby pacjent miał do nich dostęp, a także na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej (ale tylko podmiot obowiązany do jego prowadzenia). Te informacje to:

 1. rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych,
 2. wysokość opłat za:
  a) udostępnianie dokumentacji medycznej,
  b) przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny (akurat w regulaminie gabinetu lekarskiego nie trzeba podawać tej informacji),
  c) świadczenia zdrowotne, które mogą być udzielane za częściową lub całkowitą odpłatnością.

Wszystkie te informacje mają być aktualne! Nie informuje się w regulaminie o świadczeniach zdrowotnych, które będą udzielane np. za kilka miesięcy lub już przestano ich udzielać.

Wyjątek

Jeżeli jednak wykonujecie indywidualną lub indywidualną specjalistyczną praktykę wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład, nie macie obowiązku posiadania takiego regulaminu, jeżeli w ramach swojej praktyki nie prowadzicie monitoringu pomieszczeń (monitoring wizyjny).

Wcześniejsza wersja przepisu zwalniała tę grupę praktyk z posiadania regulaminu. Obecnie zwolnienie odnosi się jedynie do praktyk, które nie prowadzą obserwacji pomieszczeń.

Zatrudnienie w gabinecie lekarskim

Prowadząc gabinet lekarski na pewno będziecie potrzebowali pomocy np. administracyjnej. Możecie zatrudniać osoby niebędące lekarzami do wykonywania czynności pomocniczych.

Nie możecie jednak zatrudniać na umowę o pracę lub umowę zlecenie (czy inną podobną) innego lekarza w zakresie udzielania świadczeń.

Podatki a gabinet lekarski

Prowadząc gabinet lekarski możecie wybrać dowolną formę opodatkowania waszej działalności.

Do wyboru macie:

 1. opodatkowanie na zasadach ogólnych,
 2. podatek liniowy,
 3. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 4. kartę podatkową.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych jest podstawową formą opodatkowania – decydując się na nią nie trzeba składać dodatkowych oświadczeń. Gdybyście nie wybrali innej formy opodatkowania, to będziecie się z urzędu rozliczać na zasadach ogólnych. Podatek wynosi 17% lub 32% (po przekroczeniu dochodu w kwocie 85 528 zł).

Decydując się na podatek liniowy dochody zostaną opodatkowane jednolitą stawką podatkową 19%, nawet jeżeli dochód przekroczy 85 528 zł.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest uproszczoną formą rozliczania podatku. Możliwość skorzystania z tej formy mają jedynie osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Ryczałt dla gabinetu lekarskiego wynosi 20% – od przychodu ze świadczenia usług.

W przypadku ryczałtu, nie można rozliczać się z małżonkiem, a także jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Nie można również odliczyć ulgi na dzieci.

Macie również możliwość skorzystania z karty podatkowej. Do jej zalet należy na pewno brak obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, składania zeznań podatkowych, a także wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Stawka podatku jest zależna jedynie od liczby godzin w miesiącu, które przeznacza się na świadczone usługi – w Waszym przypadku usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego. Jeżeli przeznaczycie:

 1. do 48 godzin miesięcznie, stawka wynosi 15,40 za każdą godzinę,
 2. powyżej 48 do 96 godzin, stawka wynosi 739,20 zł plus 20,50 zł za każdą godzinę ponad 48 (za 48 godzin płacicie 739,20 zł, a za każdą kolejną 20,50 zł),
 3. powyżej 96 godzin, stawka wynosi 1 723,20 zł.

Stawki nie dotyczą działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej.

CIT

Podatek CIT odnosi się jedynie do spółek (nie do indywidualnej praktyki lekarskiej). Stawka wynosi 19%, ale dla tzw. małych podatników jest pomniejszona do 9%. Podstawą opodatkowania jest osiągnięty dochód, który można zmniejszać o liczne odliczenia.

A co z podatkiem VAT?

Świadczenie usług medycznych jest zwolnione z podatku VAT, więc się nim nie przejmujecie (w przeciwieństwie np. do radców prawnych).

Jak założyć gabinet lekarski nie będąc lekarzem

Tak jak już napisałem – nie musicie być lekarzami, aby założyć gabinet lekarski. Brak wykształcenia lekarskiego nie zabiera takiej możliwości.

Na samym początku musicie założyć podmiot leczniczy (kiedyś to był Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – NZOZ), a dopiero potem w ramach podmiotu gabinet lekarski. Oczywiście, należy spełnić te same wymagania jakie ma spełnić lekarz zakładający swój gabinet lekarski.

Nie posiadając odpowiedniego wykształcenia (lekarskiego) nie możecie udzielać świadczeń zdrowotnych, dlatego musicie zatrudnić osoby, które będą to robić (mające prawo do wykonywania zawodu lekarza).

Konieczne jest również uzyskanie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Monitoring wizyjny w gabinecie lekarskim

Jakiś czas temu napisałem artykuł o monitoringu wizyjnym w placówkach medycznych. Jeżeli chcecie więcej przeczytać o instalowaniu kamer w placówkach medycznych, to odsyłam do niego. Tutaj zaznaczę, że, nie ma szczególnego uregulowania dotyczącego instalacji kamer w samym gabinecie. Na ten temat wypowiedział się m.in. Rzecznik Praw Pacjenta i jego zdaniem kamery w gabinetach lekarskich naruszają zbiorowe prawa pacjentów i nie powinny być tam instalowane.

W moim artykule znajdziecie więcej informacji na ten temat. Zachęcam, abyście się z nim zapoznali.

Podsumowanie – jak założyć własny gabinet lekarski

Uff, dzisiejszy wpis naprawdę jest długi, ale poruszyłem w nim najważniejsze kwestie i wyjaśniłem jak założyć własny gabinet lekarski. Bez wątpienia jest jeszcze sporo kwestii, które należałoby poruszyć lub rozszerzyć przy zakładaniu gabinetu lekarskiego. Do takich tematów na pewno należy:

 1. ochrona danych medycznych w gabinecie lekarskim,
 2. marketing gabinetu lekarskiego,
 3. dokumentacja medyczna,
 4. zatrudnianie pracowników,
 5. kontrole sanepidu,
 6. przekształcenie gabinetu lekarskiego.

Na pewno poruszę je na blogu, a jeżeli już macie pytania, to zapraszam do kontaktu i na moją stronę.

Jestem radcą prawnym. Mieszkam i pracuję w Łodzi. Doradzam w zakresie prawa medycznego, danych osobowych i spółek handlowych. Więcej o mnie tutaj.

Najnowsze Wpisy:

Kategorie:

Archiwa:

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.